Biomineralen: productie en afzet van hoogwaardige, organische mest

De Nederlandse veehouderij produceert voldoende mest om de beschikbare landbouwgrond te bemesten. Echter, in andere landen is dat vaak anders. Naast een tekort aan mineralen (N,P en K) speelt ook verschraling van de landbouwgrond een rol in de productiviteit in bepaalde delen van de wereld. In Nederland geproduceerde mest kan hier een belangrijke impuls aan geven. Voorwaarde hiervoor is het opwaarderen van mest om deze dusdanig geconcentreerd te krijgen dat grotere transportafstanden tot de (economische) mogelijkheden gaan behoren.

Biomineralen BV heeft als doelstelling om buitenlandse vraag en Nederlands aanbod van organische mest bij elkaar te brengen door het opwaarderen van dikke fractie mest tot een hoogwaardige organische mestkorrel onder de naam “Biomineralen”.

Het basismateriaal voor de productie van Biomineralen bestaat uit dikke fractie mest. Dit is een mestproduct met 30% droge stof dat tot stand komt door het scheiden van ruwe drijfmest in dunne en dikke fractie. De dunne fractie is goed toepasbaar op landbouwgrond rondom de veehouderijbedrijven. Met behulp van restwarmte uit de afvalenergiecentrale van SUEZ in Roosendaal (Noord-Brabant) wordt de dikke fractie gedroogd en daarna geperst tot een korrel met een droge stof percentage van 90%. Restwarmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit wordt op deze manier nuttig gebruikt om schaarse grondstoffen zoals fosfaat verder op te waarderen. Hierdoor kunnen deze weer gebruikt worden voor de productie van voedsel op locaties waar een tekort is aan deze grondstof.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp van de droog- en persinstallatie. Het wordt een fabriek met een verwerkingscapaciteit van 140.000 ton dikke fractie waarmee uiteindelijk ruim 40.000 ton Biomineralen korrels wordt geproduceerd. De vergunning voor deze installatie is verleend door de gemeente Roosendaal. Naar aanleiding van bezwaren van onder andere omwonenden tegen deze vergunning is in de zomer van 2018 door de rechtbank te Breda geoordeeld dat deze vergunning in stand kan blijven. Toch is de vergunning nog niet onherroepelijk omdat beroep is ingesteld bij de Raad van State. Op het moment van schrijven wachten we nog op een geplande zittingsdatum bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag.

Deze fabriek, die een perfect voorbeeld vormt voor de biobased economy, wordt ontwikkeld door Biomineralen BV, een joint venture tussen de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO en SUEZ.

Meer weten? Lodewijk Burghout, T 06 – 10 37 39 32 of lodewijk@biomineralen.com.