FAQ geur

2) Bewoners maken zich zorgen over geuroverlast die de verwerking van mest tot biomineralen tot gevolg kan hebben. Komen er bij de productie van biomineralen geuren vrij?
Wij zijn ons ervan bewust dat er onder omwonenden van het fabrieksterrein zorgen kunnen leven. Uiteraard nemen wij deze zorgen serieus en willen we de omwonenden laten zien dat we maatregelen nemen om deze zorgen weg te nemen. Bij de totstandkoming van de fabriek wordt namelijk rekening gehouden met luchtkwaliteit en geur. De geur-immissie (= effect op direct omwonenden) wordt getoetst aan de Brabantse normen. Deze zijn twee keer zo streng als de landelijke eisen. Dat betekent dat omwonenden hooguit enkele dagen per jaar een lichte geur van organische mest kunnen ruiken. 

De fabriek richt zich uitsluitend op de verwerking van dikke fractie mest met 30 procent droge stof. Hierbij gaat het dus niet om drijfmest. Dikke fractiemest is een droge mest waaruit het vocht al deels is verwijderd, waardoor het minder geur afgeeft dan drijfmest. Bovendien vinden alle activiteiten plaats binnen de fabriek. Hier worden de vrachtwagens in een afgesloten ruimte gelost en geladen. De dikke fractie wordt gedroogd met lucht die wordt verhit tot 100 graden. Na gebruik wordt de lucht gewassen en pas daarna uitgestoten via een schoorsteen van ruim 30 meter hoog. Verder vindt geen buitenopslag plaats. Deze werkwijze zorgt ervoor dat we binnen de Brabantse normen op het gebied van geuroverlast blijven. Bovendien verkeert de hal in onderdruk, wat betekent dat de geur niet naar buiten komt. 


3) Kunt u de omwonenden een garantie geven dat er geen sprake zal zijn van geuroverlast?
We kunnen niet garanderen dat er helemáál geen geur zal vrijkomen tijdens het productieproces. Wat we wél kunnen garanderen, is dat we in alle opzichten voldoen aan de strikte geurnormen in Brabant, die twee keer zo streng zijn dan in de rest van Nederland. Overeenkomstig met deze Brabantse normen is het mogelijk dat een aantal dagen per jaar sprake is van een lichte organische mestgeur. Dit zal echter niet snel het predicaat stank krijgen, omdat bij het gebruikte materiaal (dikke fractie) vrijwel geen rottingsprocessen plaatsvinden.

Deze geurnormen geven aan wat aanvaardbare grenzen zijn voor mens en milieu. Ook nadat een vergunning of verklaring afgegeven is, blijft de milieudienst namens de gemeente de naleving van geurnormen controleren. Voor de bouw van deze fabriek wordt een omgevingsvergunning afgegeven. Om te voldoen aan de geurnormen zullen we ook gerichte investeringen doen. Als wij de geurnormen niet naleven, heeft dat direct gevolgen, omdat de overheid ons verplicht meetgegevens te verstrekken. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de installatie stilgelegd moeten worden tot maatregelen zijn getroffen om deze normen wel te halen.

Download hier direct alle veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden >