FAQ vergunningen (9)

9) Eerst werd gezegd dat er geen aanvullende Milieu Effect Rapportage (MER) nodig was. Nu moet deze wel weer worden opgesteld. Hoe zit het nu?
De vergunning is in 2015 voor milieueffecten al beoordeeld in een MER-beoordeling. Hierin heeft de gemeente afgewogen dat er geen bijzondere omstandigheden aanwezig zijn om een nader onderzoek te verlangen. Dit besluit uit maart 2015 is door de gemeente ter inzage gelegd en daar zijn geen andere zienswijzen op binnen gekomen. Hierna is het besluit onherroepelijk geworden. Overigens heeft ook de Raad van State in een tweetal zaken al aangegeven dat voor mestverwerking geen MER noodzakelijk is, omdat deze activiteit niet op de lijst voor MER-plichtige activiteiten voorkomt. Met deze gegevens is toen een vergunningaanvraag voor het onderdeel Milieu ingediend. Deze is tot nu toe nog niet afgegeven, hoewel de hele beoordeling wel is afgerond door de gemeente als bevoegd gezag.

Reden is dat onlangs verschillende partijen in de gemeenteraad hebben geëist dat het college nader onderzoek moet doen naar de gevolgen van de komst van de fabriek. Een MER- en een GGD-onderzoek zijn opnieuw ter sprake gekomen. Half juli 2016 is in overleg met de gemeente besloten dat de gemeente zelf alsnog een MER- en een GGD-rapport laat opstellen. De afspraak is dat deze rapporten eind augustus 2016 gereed zijn, zodat de ontwerpbeschikking van de vergunning, inclusief de gedetailleerde bijlagen (met daarin de berekeningen), samen met het MER- en het GGD-rapport in september ter inzage kunnen worden gelegd.

Biomineralen BV kijkt met vertrouwen uit naar de uitkomsten van het MER- en het GGD-onderzoek en is blij dat de gevreesde vertraging door nieuwe rapporten tot een minimum beperkt blijft. Tegelijkertijd is Biomineralen BV blij dat hiermee ook gedetailleerde informatie beschikbaar komt voor belangstellenden, inclusief de second opinion van experts. Zo kan iedereen een oordeel vellen op basis van gecontroleerde feiten.

 

Download hier direct alle veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden >