Verplaatsing biomineralen naar terein Suez Reenergy

Publicatiedatum: 11 oktober 2018

Roosendaal, 11 oktober 2018 -- De initiatiefnemers voor de bouw van een biomineraleninstallatie aan de Potendreef hebben het voornemen deze te verplaatsen naar het terrein van SUEZ ReEnergy. Hier kan naar verwachting eind 2019 een kleinere, maar efficiëntere biomineraleninstallatie worden gebouwd. De initiatiefnemers komen zo tegemoet aan bezwaren van omwonenden.

  • Kleinere installatie maakt optimaal gebruik van bestaande faciliteiten
  • Geur en gezondheidsrisico’s tot nul gereduceerd
  • Verder af van woonwijk Westrand

Lees meer


 

Milieueffectenrapportage biomineralenfabriek Roosendaal eind augustus gereed

Publicatiedatum: 21 juli 2016

Naar aanleiding van een oproep van buurtbewoners (‘Werkgroep Biomineralen’) rondom het terrein waar de biomineralenfabriek wordt gebouwd, heeft de gemeente Roosendaal het college van Burgemeester en Wethouders verzocht nader onderzoek te laten doen naar de gevolgen van de komst van de biomineralenfabriek aan de Potendreef in Roosendaal.

Voor de biomineralenfabriek is in 2015 de vergunning voor milieueffecten al beoordeeld in een Milieu Effecten Rapportage(MER)-beoordeling. Hierin heeft de gemeente al afgewogen dat er geen bijzondere omstandigheden aanwezig zijn om een nader onderzoek te verlangen. Dit besluit uit maart 2015 is door de gemeente ter inzage gelegd en daar zijn geen andere zienswijzen op binnen gekomen.

Naar aanleiding van de oproep van de gemeente, is halverwege juli besloten dat er alsnog een MER- en een GGD-rapport opgesteld gaat worden. Op 17 juli jl. hadden SUEZ en ZLTO, de initiatiefnemers van de biomineralenfabriek, overleg met gemeente Roosendaal en de GGD. Hoewel de Werkgroep Biomineralen hiervoor was uitgenodigd, was zij hierbij niet aanwezig.

De afspraak is dat de MER- en het GGD-rapport eind augustus gereed zijn, zodat de ontwerpbeschikking van de vergunning, inclusief de gedetailleerde bijlagen (met daarin de berekeningen), samen met de rapporten in september ter inzage kunnen worden gelegd.